green globe

Hållbarhetspolicy

Vår hållbarhetsdeklaration speglar vårt engagemang för hållbara metoder och vårt åtagande att ta ansvar för miljön, samhället och ekonomin. Genom denna deklaration tillkännager vi vår avsikt att driva verksamheten på ett sätt som minimerar negativ påverkan på miljön, främjar social rättvisa och skapar långsiktig ekonomisk hållbarhet. Deklarationen fungerar som en vägledning för åtgärder, strategier och beslut för att uppnå dessa mål. Accon erkänner betydelsen av hållbar utveckling i dagens värld och är fast beslutet att spela en aktiv roll i att skapa en mer hållbar framtid.

Policyförklaring

 • Vi tillhandahåller våra kunder målmedvetna och hållbara förpackningslösningar, samtidigt som vi minimerar påverkan på miljön och slöseri med förpackningsmaterial.
 • Vi är engagerade i vårt samarbete med våra intressenter för att kunna hjälpa till att utveckla alla delar av vår verksamhet.
 • Vi kräver att våra affärspartners följer samma höga etiska standarder som vi själva gör.
 • Vi agerar som ansvarsfulla företagsmedborgare. Våra åtgärder är pålitliga för alla våra intressenter, vare sig de är interna eller externa.
 • Vi arbetar aktivt för en mer hållbar användning av resurser och miljömässiga försörjningskedjor.
 • Vi bidrar till cirkulär ekonomi . Genom Accon Greentech skapar vi en ”cirkulär loop” för våra produkter.
 • Vi främjar återvinningsvänliga lösningar genom Accons ”Ready-For-Recycling” (RFR)-system.
 • Vi följer alla tillämpliga lagar och förordningar, företagsprinciper och nedan nämnda frivilliga program. Accon som koncern följer upp att såväl de egna enheterna som affärspartners, följer tillämpliga lagar och förordningar - och har en rutin för åtgärder om eventuella brister upptäcks.
 • Vi använder bästa möjliga material och ämnen som är miljövänliga och godkända för att användas vid livsmedelsproduktion inom livsmedelsindustrin.
UN global compact goals

UN Global Compact

Accon har åtagit sig att upprätthålla principerna i FN:s Global Compact, som inkluderar mänskliga rättigheter ,arbetsrätt, anti-korruption och miljöskydd. Här följer en kort sammanfattning av hur Accon följer dessa principer:

Mänskliga rättigheter:

 • Accon respekterar och stöder den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Vi säkerställer att alla individer som är associerade med företaget behandlas med värdighet, rättvisa och respekt. Vi har implementerat policyer och praxis för att förhindra diskriminering, tvångsarbete, barnarbete och andra kränkningar av mänskliga rättigheter inom vår verksamhet och leveranskedja.

Arbetsrätt:

 • Accon tillhandahåller en säker och hälsosam arbetsmiljö för sina anställda, i enlighet med relevanta arbetslagar och förordningar. Vi stöder föreningsfrihet och kollektiva förhandlingsrättigheter, vilket gör att anställda kan berätta om sina bekymmer och förhandla fram rättvisa arbetsvillkor. Vi främjar mångfald, lika möjligheter och icke-diskriminering i vår personalstyrka.

Anti-korruption:

 • Accon har en nolltollerans policy mot korruption i alla dess former, inklusive mutor, utpressning och förskingring. Vi har implementerat robusta interna kontrollsystem och regelbundna revisioner för att säkerställa transparens och ansvar i hela vår verksamhet.

Miljöskydd:

 • Accon förstår vikten av miljömässig hållbarhet och vidtar åtgärder för att minimera dess påverkan på miljön.Vi följer tillämpliga miljölagar och förordningar och strävar efter att minska vårt koldioxidavtryck och främja resurseffektivitet. Vi söker aktivt innovativa lösningar för att minimera uppkomsten av avfall, spara energi och främja användningen  av förnybara resurser.

Vi främjar FN:s mål för hållbar utveckling(SDG).Vi är medlemmar i EcoVadis och Sedex.