Köpvillkor

Nedan följer vår Köpvillkor. Ni kan även ladda ner följande PDF-fil för utskriftsvänligt format

ALLMÄNNA LEVERANSVILLKOR

TILLÄMPLIGHET

Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller i den mån säljaren och köparen inte skriftligen avtalat annat. I avtalet angivna leveransvillkor skall tolkas i enlighet med vid varje tidpunkt gällande Incoterms.

Minimumbelopp för beställning är 2000,00 kr.

LEVERANSTOLERANSER

Beställning anses avtalsenligt fullgjord om den levererade kvantiteten inte över- eller understiger vad som avtalats, med mer än 10 %. Om kvantiteten ickebrukbara enheter understiger 1% av partiet föreligger inte fel.

TRYCK

Köparen skall lämna säljaren tydliga instruktioner för tryck på beställd produkt vad avser text, figurer, dess placering på produkten samt färgsättningen. Sedan köparen godkänt av säljaren framställt korrektur är säljaren skyldig resp. berättigad att genomföra endast mindre ändringar vad avser tryckets placering och val av färgnyans.
Om köparen inte i tid fullgjort sina förpliktelser enligt ovan äger säljaren rätt till mot dröjsmålet svarande förlängning av den avtalade leveranstiden. Oavsett om leverantören debiterar beställaren kostnader för tryckförarbete, klichéer eller dylikt, förvärvar beställaren inte ägande- eller nyttjanderätten till sådant material utan denna förblir leverantörens, såvida ej annorlunda avtalas.
Leverantören äger rätt att nytillverka klichéer eller dylikt och debitera beställaren särskilt härför. Leverantören har rätt att förse varorna med tryckkort eller annat identifikationsmärke samt med beteckningar som avser immateriell rättighet.Om den beställda artikeln inte beställts resp. tillverkats under de senaste 2 åren har säljaren rätt att debitera köparen för framtagning av nya klichéer mm.

REKLAMATION VID FEL, BRIST ELLER FÖRSENING

Det åligger köparen att på lämpligt sätt kontrollera godset vid mottagandet. Vid reklamation skall köparen framställa sina yrkanden och ange grunden för dessa. Köparen skall samtidigt lämna tydliga uppgifter för godsets identifiering jämte övriga uppgifter som kan vara av betydelse för säljarens behandling av reklamationen. Köparen skall i avvaktan på att reklamationen avgörs väl vårda godset.
Fel eller brist som framgår av faktura skall reklameras senast inom sju (7) arbetsdagar från mottagandet av fakturan.
Försenad leverans berättigar beställaren till skadestånd endast om särskild skriftlig överenskommelse härom träffats. Upptäcks fel eller brist hos godset skall detta meddelas till säljaren snarast, dock senast inom sju (7) arbetsdagar om felet eller bristen kan iakttas vid okulärbesiktning av godset eller dess emballage, och i övrigt så snart felet eller bristen upptäcks. Meddelande om dolt fel eller brist hos godset skall under alla omständigheter ha skett senast inom tre (3) månader räknat från den dag godset är avlämnat av säljaren.
Synlig skada på eller brist i godset, som kan antas ha uppkommit under transporten, skall köparen genast anmäla till fraktföraren genom anteckning på fraktsedeln. Övriga icke synliga transportskador skall senast inom sju (7) dagar efter godsets mottagande anmälas till transportföretaget för besiktning. Underrättelse om sådan anmälan skall samtidigt lämnas till säljaren.
Vid reklamation skall köparen iaktta angivna villkor och tidsfrister. I annat fall blir reklamationen inte giltig gentemot säljaren och köparen förlorar all rätt till talan.

ANSVAR VID FEL, BRIST ELLER FÖRSENING

Fel i av köparen godkänt prov, tryckinstruktion eller annat provmaterial får inte belastas säljaren.
Om kvalitetsavvikelse kan konstateras hos godset eller kvaliteten eljest ger anledning till misstanke om svårigheter vid användningen, får sådan användning inte påbörjas utan säljarens tillstånd. Om köparen upptäcker fel i kvaliteten under användningen, skall han omedelbart inhämta säljarens anvisningar. Säljaren skall omedelbart lämna sådana anvisningar.
Om levererat parti väsentligt avviker från avtalad specifikation äger säljaren rätt att fullgöra ersättningsleverans, reparera eller förbättra det felaktiga partiet.
Köparen är berättigad att häva köpet av ett parti på grund av fel endast om partiet inte kan användas för sitt ändamål och om säljaren försummat att utan dröjsmål leverera felfritt gods. Om endast en mindre del av partiet är felaktigt och resterande del kan användas av köparen, äger köparen häva endast den felaktiga delen.
Säljarens skadeståndsansvar till följd av eventuella fel på förpackningar är begränsat till skada på dessa. Ansvaret omfattar inte skada på av köparen förpackade varor eller annan direkt eller indirekt skada som kan uppstå.
Vad som föreskrivs ovan beträffande fel skall äga motsvarande tillämpning vid brist.
Om säljaren eller köparen finner att den avtalade tiden inte kan hållas, skall andra parten snarast underrättas. Om beställning genom köparens uteblivna handling inte kan genomföras har säljaren rätt till skälig ersättning för kostnader som uppkommit därigenom. Om förseningen beror på säljaren har köparen rätt att häva avtalet samt få ersättning för direkta kostnader som förseningen medfört om det av avtalet framgår att fullgörelse är onyttig för beställaren efter en viss tidpunkt och det är klart att prestationen inte kan fullgöras i tid.

SKATTER OCH AVGIFTER

Köparen skall utöver avtalat pris utge ersättning för därpå belöpande mervärdesskatt även som andra skatter och avgifter som belastar varan eller kan komma att påföras denna och som fastställs av offentlig myndighet.

KOSTNADSÄNDRINGAR

Om ej annat överenskommits gäller leveransdagens pris. Betalning skall erläggas i enlighet med de villkor som överenskommits mellan parterna.Om förändring av valutakurser, råmaterialpriser, skatter och offentliga avgifter inträffar efter datum för offert, prislista eller träffat avtal äger säljaren rätt att vid leverans justera priset i förhållande härtill.
Valutaberäkning sker på orderdatum som är beräknat på orderbekräftelsen. När varan faktureras, omräknas priset på fakturadatumet.

BETALNINGSVILLKOR

Om ej annat överenskommits, skall betalning erläggas kontant senast inom trettio (30) dagar från dagen för fakturans utställande. Vid försenad betalning skall köparen till säljaren erlägga dröjsmålsränta fr.o.m. förfallodagen enligt räntelagens (1975:635) bestämmelser.

SÄLJARENS RÄTTIGHETER VID KÖPARENS OBESTÅN

Har köparen efter köpeavtalets ingående underlåtit att till säljaren erlägga till betalning förfallen likvid eller blivit försatt i konkurs eller fått till stånd offentlig ackordsförhandling utan konkurs eller vid utmätning befunnits sakna tillgångar att betala sina skulder eller inställt sina betalningar eller eljest kan antas vara på sådant obestånd att betalningen inte blir rätteligen erlagd äger säljaren, intill dess betryggande säkerhet ställts för betalning, hålla icke levererad del av varan inne eller, där den är försänd men ej kommit i köparens besittning, hindra dess utgivande. Säljaren äger jämväl häva köpet, om köparen ej genast efter anmaning ställer betryggande säkerhet.
Har godset kommit i köparens besittning efter det att omständighet som sägs ovan inträffat beträffande köparen, äger säljaren häva köpet oaktat att fordran för det sålunda levererade ej är förfallen till betalning. Säljaren äger dock ej häva köpet om köparen genast ställer betryggande säkerhet för betalning.
Det levererade godset förblir säljarens egendom till dess det blivit till fullo betalt.

BEFRIELSEGRUNDER

Följande skall anses som befrielsegrunder om de inträffar efter avtalets ingående eller då de har inträffat dessförinnan, om deras följder inte kunnat klart förutses vid avtalets ingående och förhindrar, försenar eller menligt påverkar den produktion, i vilken köparen avser att använda varan eller köparens mottagande av varan eller tillverkningen av den försålda varan hos säljaren eller dess leverans med överenskomna transportmedel, nämligen: krig, krigsfara, uppror, inre oroligheter, blockad, rekvisition, beslag, militärinkallelser, importförbud, bränsle- eller elbrist, arbetsmarknadskonflikter, allmän brist på arbetskraft, transportmedel, råvaror eller andra industriförnödenheter, vattenbrist, snöhinder, översvämning eller annan naturkatastrof, ishinder, maskinhaverier, eldsvåda, epidemier och varje annan omständighet utom parternas kontroll, häri även inbegripet utebliven, försenad eller felaktig leverans från säljarens leverantörer av råvaror eller andra industriförnödenheter.Säljaren respektive köparen må med hänvisning till någon av ovan angivna befrielsegrunder uppskjuta avtalets fullgörande, varvid ingendera parten skall hållas ansvarig för den eventuella skada, som uppstår till följd härav. Leverans av varor, som redan är tillverkade eller under tillverkning eller på väg från säljaren till köparen, måste emellertid alltid mottas av köparen.
Då uppskov enligt ovan varat mindre än tio (10) dagar i följd, skall leveransen återupptas så snart som möjligt och avse hela den avtalade kvantiteten. När sådant uppskov varat under en period av tio (10) dagar eller mer i följd, skall de under uppskovstiden uteblivna leveranserna anses vara annullerade utan ansvar för någondera parten och resterande leveranser återupptas enligt avtalet Om uppskovet varat mer än tre (3) månader, äger envar av parterna utan ansvar för någondera parten häva avtalet vad avser resterande leveranser.
Part, som önskar åberopa någon befrielsegrund som angivits ovan, skall utan dröjsmål underrätta den andra parten skriftligen, genom brev, telegram eller fax, vid befrielsegrundens inträffande och vid dess upphörande samt så snart som möjligt meddela den andra parten om och i vilken utsträckning hans åberopande av befrielsegrunden nödvändiggör ett uppskov.

TOLKNING OCH TVISTLÖSNING

Tvist angående giltigheten, tolkningen eller tillämpningen av träffat avtal skall inte hänskjutas till domstol utan skall avgöras av skiljemän enligt gällande lag om skiljemän, dock skall säljaren inte vara förhindrad att vid allmän domstol väcka talan om betalning av förfallen fordran. Vid skiljeförfarandet skall vid omröstning, fördelning av rättegångskostnader och i fråga om sammanläggning av mål rättegångsbalkens regler tillämpas.

KÖPVILLKOR

OLIKA FRAKTSÄTT

Accon AB erbjuder alla våra kunder fraktmöjlighet med vårt fraktavtal. De produkter som säljs via hemsida är exkl. frakt. Om kunden väljer att frakta godset med eget fraktavtal måste kundnummer och fraktbolag uppges vid beställningen. Om inte fraktbolag och kundnummer uppges bokas frakten med vårt avtal och frakten debiteras separat. Kan ej leverans ske vid första försöket aviseras försändelsen och kan då hämtas eller köras ut på nytt enligt överenskommelse. Vid avisering + extra utkörning debiterar vi för detta till självkostnadspris.

LEVERANSTID

De flesta av våra varor har vi i eget lager och kan därför ge dig en snabb leverans, oftast 2-3 dagar efter att ordern inkommit eller veckan därefter. I enstaka fall händer det att varan skickas direkt från vår produktion och då är leveranstiden 2-14 veckor. Vid tillfälligt hög orderingång kan dock leveranstiden bli något förlängd.

BILDER OCH TEXTER

Vi reserverar oss för fel i bild och text. Meddela oss gärna om du upptäcker fel. Bilder i webbshoppen är till för att illustrera typ av vara, står inget fabrikat angivet i text eller varubenämning kan olika fabrikat eller utseende förekomma, om inget annat överenskommits.

RETURRÄTT OCH 14 DAGARS ÖPPET KÖP

Vi lämnar 14 dagars öppet köp. Om du ångrar ditt köp skickar du den oskadade och oanvända varan i retur till oss. Frakten bekostar du själv, vi löser inte ut något du skickar mot postförskott. Du har alltid 14 dagars returrätt på beställda varor enligt distansavtalslagen. Villkoret är då att varan är helt oanvänd och att originalförpackningen är i samma skick som när du mottog varan. Du får då varans pris återbetalt inom 30 dagar från det vi återfått och godkänt returen.(Dock ej dina utlägg för fraktkostnader). Observera att du alltid måste lösa ut dina beställda varor för att kunna utnyttja ångerrätten. Vill du läsa reglerna i sin helhet finns de längre ner på sidan. Returrätt och öppet köp gäller endast privatpersoner, vid försäljning till näringsidkare följer vi svensk lag.

BETALNINGSVILLKOR

Du kan välja mellan att betala i förskott till vårt Bankgiro 5202-6770 eller 30 dagars faktura (efter godkänd kreditprövning). Ansökan för att bli godkänd fakturakund görs efter kontroll mot organisationsnummer och kreditupplysning. Betalas ej fakturan inom angiven tid reserverar vi oss för att ta ut en påminnelseavgift och dröjsmålsränta. Vid fakturering överlåtes vår fordran till Intrum Justitia om fordran inte är reglerad vid betalningsdatumet.

FRAKTKOSTNADER

Vi debiterar frakt i flera steg beroende på varans vikt och format. Vi har ingen gräns för lägsta orderbelopp.

AVBESTÄLLNING

Ångrar du dig och vill avbeställa din order går det bra under förutsättning att vi ej redan hunnit skicka din order. Tänk på att det gäller att vi hinner läsa ditt e-post innan paketet skickats, vi mottar många e-post och ibland kan det därför ta flera timmar innan ett avbeställnings e-post läses. Maila oss och meddela det så snart som möjligt efter att du ångrat dig. Om varan har gått iväg från vårt lager debiteras ni frakten tur och retur.

LEVERANSER

Alla varor skickas med vårt fraktbolag om inte kunden anmäler sitt eget fraktbolag med kundnummer vid beställning. Efter överenskommelse om tid så går det även att hämta varorna från vårt lager.
OBS! ENDAST EFTER ÖVERENSKOMMELSE OM TID.
Leveranstiden på lagervaror är normalt omgående, undantag kan förekomma under hög belastning. Vi reserverar oss också för ev. felaktigheter i angivet lagersaldo. Gods som överskrider 35 kg och har ett mått som är mer än 150x50x50 cm packas på pall. Om volymen överskrider 0,53 m3 paketera godset på pall. Pallen debiteras separat och emballagekostnader uppges i orderbekräftelsen. Vi skickar även order till Baltikum, Norge, Danmark och Finland. Faktureringen och orderbekräftelse kommer från respektive kontor och land. Även övriga länder efter överenskommelse.

PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar alla personuppgifter som du lämnar i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL 1998:204). Vi garanterar att inga uppgifter om dig säljs eller används till reklamutskick från tredje part, utan endast används internt av oss. Din e-postadress används till orderbekräftelsen samt till övrig information om din beställning. Vi förbehåller oss rätten att göra utskick av nyhetsbrev till den e-postadress du uppgett förutsatt att du inte angett att du inte vill ha dessa när du registrerade dig. Vill Du göra ändring av uppgifterna, t.ex. ändra adress, tacka ja/nej till nyhetsbrev osv. så loggar du in med ditt namn + lösenord och går in under kundtjänst/"dina uppgifter".

RETUR/ÅNGERRÄTT

Öppet köp kan i vissa fall medges om detta överenskommits FÖRE beställningen, i annat fall följer vi reglerna för ångerrätt. (Gäller privatpersoner bosatta i Sverige). Du har alltid 14 dagars returrätt på beställda varor enligt distansavtalslagen. Villkoret är då att varan är helt oanvänd och att originalförpackningen är i samma skick som när du mottog varan. Du får då varans pris återbetalt inom 30 dagar från det vi återfått och godkänt returen.(Dock ej dina utlägg för fraktkostnader)Observera att du alltid måste lösa ut dina beställda varor för att kunna utnyttja ångerrätten. Observera att om du utnyttjar din ångerrätt så ska varan returneras med Postens företagspaket eller liknande tjänst med utkörning till oss. Köper du varor som näringsidkare gäller ej "distansavtalslagen", i dessa fall följer vi svensk lagstiftning för handel B2B. Vill du läsa reglerna för distansavtal i sin helhet finns de nedan.

OM DISTANSAVTALSLAGEN

Internethandel, postorder- och telefonförsäljning regleras från och med den 1 juni år 2000 i en ny lag. Lagen gäller när en konsument handlar något av ett företag utan att köpare och säljare träffas. Sådana köp kallas distansavtal. Från och med den 1 juni 2000 gäller en lag som ska ge dig ett bättre skydd vid bland annat handel på Internet. Det är lagen om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal, den så kallade distansavtalslagen. Den innehåller bland annat krav på näringsidkarens informationsskyldighet och nya regler om konsumentens ångerrätt. Den gamla hemförsäljningslagen upphör att gälla.
För vem och vad gäller lagen
Distansavtalslagen gäller för dig som konsument om du köper eller hyr lös egendom eller köper tjänster av en näringsidkare. Som lös egendom räknas inte bara saker som böcker och möbler, utan även aktier och andra värdepapper, bostadsrätter med mera. En tjänst kan vara till exempel ett ändrings-, reparations-, installations-, tillverknings- eller rivningsarbete. Det kan också vara ett uppdrag till någon att utföra en intellektuell eller konstnärlig prestation, exempelvis en arkitekt som ska göra en ritning eller ett avtal om medicinsk behandling av djur eller människor. Lagen omfattar också digitala produkter som leveras elektroniskt, till exempel genom Internet. Distansavtalslagen gäller både distansavtal och avtal som träffas vid hemförsäljning
Distansavtal
Ett distansavtal är när du och näringsidkaren inte träffas personligen. För att lagen ska vara tillämplig måste näringsidkaren ha sin verksamhet organiserad så att avtal kan ingås på distans. Några exempel på distansavtal är köp via Internet, telefonförsäljning, postorder, tv-shopping och e-post.
Hemförsäljning
Ett hemförsäljningsavtal kan till exempel ingås vid ett hembesök i din eller annan konsuments bostad, eller under en av näringsidkaren organiserad utflykt till en plats utanför dennes fasta försäljningsställe. Hemförsäljningsreglerna är också tillämpliga när avtalet ingås på din arbetsplats, på sjukhus, vid konferens, på tåg, i samband med ett evenemang eller på annan plats där du inte endast för stunden befinner dig. En ytterligare förutsättning är att det är näringsidkaren som söker upp dig och inte tvärtom.
Undantag Distansavtal
Lagen gäller inte distansavtal som:

 • avser försäkringar, krediter eller andra finansiella tjänster
 • avser uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten
 • ingås med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller en automatiserad affärslokal
 • ingås med en teleoperatör genom användning av en offentlig telefonautomat
 • ingås vid en auktion där budgivningen normalt inte sker elektroniskt. Internetauktioner omfattas däremot av lagen.

Undantag Hemförsäljning
Lagen gäller inte vid hemförsäljning om:

 • det pris som konsumenten sammanlagt ska betala understiger 300 kronor
 • avtalet gäller finansiella instrument som avses i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument
 • avtalet gäller försäkringavtalet gäller uppförande av byggnad eller annan fast anläggning på mark eller i vatten
 • avtalet ingås vid hembesök som äger rum på konsumentens uttryckliga begäran eller som har direkt samband med den varan eller tjänsten.

Information vid marknadsföring Distansavtal
Näringsidkaren måste i sin marknadsföring ge dig följande information:

 • sitt namn och sin adress
 • varans eller tjänstens huvudsakliga egenskaper
 • varans eller tjänstens pris, inklusive skatter och avgifter
 • Leveranskostnader
 • sättet för betalning och leverans
 • din ångerrätt
 • kostnader för att ett medel för distanskommunikation används, om inte kostnaden är beräknad efter normaltaxa, till exempel 071-nummer
 • hur länge erbjudandet gäller
 • avtalets kortaste löptid.

Du har rätt att kräva att informationen ges i rimlig tid innan avtalet ingås, så att du har möjlighet att överväga villkoren. Informationen ska också vara klar och begriplig. Den ska till exempel vara lätt att hitta på en webbsida vid marknadsföring på Internet. Vid telefonförsäljning ska säljaren redan i början av samtalet ge dig information om sin identitet och syftet med samtalet.
Information efter köp Distansavtal
Näringsidkaren ska alltid ge dig information om:

 • att det finns möjlighet att ångra sig. Hur ångerfristen räknas. Hur du ska göra om du vill ångra dig och vad som gäller när du utnyttjat din ångerrätt.
 • namn och adress till den som ångerrätten kan utövas mot
 • garantier och service
 • villkoren för att säga upp avtalet om det gäller tills vidare eller för en längre tid än ett år.

Informationen ska ges till dig snarast efter det att avtalet har ingåtts eller senast vid leveransen även om den lämnats vid ett tidigare tillfälle. Informationen ska ges i en handling som du kan spara. Om näringsidkaren redan i marknadsföringen gav dig all information behöver han inte ge dig den på nytt, förutom de punkter som anges ovan. Det är näringsidkaren som ska kunna bevisa att du har fått informationen.
Hemförsäljning
När ett hemförsäljningsavtal ingås ska näringsidkaren samtidigt ge dig skriftlig information om din ångerrätt, samt namn och adress till den som du kan utöva ångerrätten mot. Du ska skriva under ett exemplar av handlingen som bekräftelse på att du tagit emot den. Informationshandlingen ska överlämnas till dig tillsammans med en ångerblankett som du kan använda dig av för att utnyttja din ångerrätt. Utformningen av informationshandlingen och ångerblanketten ska stämma överens med särskilda formulär, enligt Konsumentverkets föreskrifter.
Ångerfristen är 14 dagar
Tidigare gällde den så kallade ångerveckan vid hemförsäljning och distansavtal. Numera har du dubbelt så lång tid på dig:

 • Din ångerrätt (ångerfristen) gäller under 14 dagar.
 • Du behöver aldrig ange varför du ångrar dig. Om du ångrar dig ska du lämna eller skicka ett meddelande till näringsidkaren inom ångerfristen.
 • Du behöver inte meddela skriftligt att du ångrar dig. Det avgörande är att det klart framgår att du ångrar dig.
 • Det är du som ska kunna bevisa att du har ångrat dig i rätt tid. Det kan därför vara bra att skicka meddelandet som rekommenderat brev eller på annat sätt som visar att du inte meddelat näringsidkaren för sent.

När börjar ångerfristen att löpa?

 • den dag du tog emot varan eller en väsentlig del av den
 • den dag då avtalet om en tjänst har ingåtts.

Ångerfristen börjar inte löpa förrän du fått informationen, och vid hemförsäljning ångerblanketten. Om avtalet gäller en specialtillverkad vara eller en vara som fått en tydlig personlig prägel, börjar ångerfristen löpa den dag näringsidkaren lämnat information och vid hemförsäljning ångerblanketten.
Vid distansavtal har du inte ångerrätt om:

 • tjänsten påbörjats under ångerfristen med ditt samtycke
 • priset är beroende av finansmarknadens svängningar, till exempel en aktie
 • varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas
 • förseglingen brutits på ljud- eller bildupptagningar eller datorprogram. Med försegling avses även teknisk plombering
 • avtalet gäller tidningsprenumerationer och enstaka tidskrifter
 • avtalet gäller vadhållning och andra lotteritjänster.

Ångerrätten upphör att gälla Distansavtal
Om näringsidkaren inte lämnat information om ångerrätten förlorar du rätten att ångra dig ett år efter det att:

 • du tog emot varan eller avtalet om tjänsten ingicks.
 • om näringsidkaren inte lämnat dig den information som ska ges vid marknadsföringen förlorar du rätten att ångra dig tre månader efter det att du tog emot varan eller avtalet om tjänsten ingicks.
 • när du utnyttjat din ångerrätt

Du är skyldig att hålla varan i lika gott skick som när du fick den. Du får inte använda den, men naturligtvis försiktigt undersöka den. Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten.
Distansavtal
När du utnyttjat din ångerrätt ska du:

 • om det gäller en vara: sända eller lämna tillbaka den till näringsidkaren
 • om det gäller en tjänst: hålla materialet tillgängligt för näringsidkaren, om det inte medför besvär för dig. Det ska inte heller behöva kosta dig något för att näringsidkaren tar tillbaka materialet.

Hemförsäljning
Om du tagit emot varan eller en väsentlig del av den vid hembesöket eller under till exempel en utflykt och du ångrar dig, ska du hålla varan tillgänglig på den plats där den tagits emot. Du får även hålla varan tillgänglig på annan plats som du anvisar, om näringsidkaren utan besvär kan hämta den där. Vid avtal om en tjänst ska det material som du tagit emot lämnas tillbaka, förutsatt att du inte åsamkas besvär eller kostnader.

Undantag från informationsskyldighet och ångerrätt:

 • vid distansavtal och hemförsäljningsavtal har du inte någon ångerrätt om du köper livsmedel eller andra varor för ett hushålls löpande förbrukning. Det kan till exempel vara hushållspapper, tvättmedel eller eldningsolja
 • om varorna levereras hem till dig eller till din arbetsplats och näringsidkaren normalt kör ut varorna i ett distributionssystem. Undantaget gäller inte vid utkörning av varor i enskilda fall. Det här undantaget gäller bara informationsskyldigheten och ångerrätten. Lagens övriga regler gäller för ditt avtal.

Distansavtal
Du har inte heller någon ångerrätt om avtalet avser:

 • Inkvartering
 • Transport
 • servering, catering eller liknande tjänst
 • kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, om näringsidkaren i avtalet åtar sig att tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd period.

De här undantagen gäller bara informationsskyldigheten och ångerrätten. Lagens övriga regler gäller för ditt avtal.
Återbetalningsskyldighet
Näringsidkaren ska, om du utnyttjat din ångerrätt, betala tillbaka vad du har betalat snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då näringsidkaren tog emot varan eller, om det är en tjänst, meddelandet om att du ångrat dig.
Distansavtal
Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Näringsidkaren ska alltid betala returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.
Hemförsäljning
Om du utnyttjat din ångerrätt ska näringsidkaren betala tillbaka vad du betalat, och betala skälig ersättning till dig för dina kostnader att sända tillbaka varan, senast inom 30 dagar från det att näringsidkaren tog emot ångermeddelandet. Du har rätt att behålla varan och materialet till dess att näringsidkaren fullgjort hela sin betalningsskyldighet. Om näringsidkaren inte hämtar varan eller materialet eller fullgör hela sin betalningsskyldighet inom tre månader från den dag då ångerfristen började löpa, får du behålla varan eller materialet utan att betala något.
Leveransskyldighet
Näringsidkaren ska lämna varan eller, om det är en tjänst, avsluta uppdraget inom 30 dagar från den dag du gjorde din beställning. Det är emellertid möjligt att avtala om en annan skälig tidsgräns för leveransen. Om näringsidkaren inte levererar i tid och detta inte beror på dig, så har du rätt att häva avtalet. Om den vara du har köpt är felaktig eller om tjänsten inte utförts fackmässigt har du rätt att reklamera med stöd av konsumentköplagen respektive konsumenttjänstlagen.

 • Om du häver avtalet är näringsidkaren skyldig att lämna tillbaka vad du har betalat. Detta ska ske snarast, dock senast inom 30 dagar från den dag då näringsidkaren tog emot ditt meddelande om hävning.