Kvalitet och miljö

Accon Gruppen jobbar med en policy där vi anser att alla våra kunder är lika viktiga.

Vi anser att vi ska kunna tillgodose alla kunder en service där vi erbjuder förpackningslösningar för både stora som små företag.

Våra producerande samarbetspartners är noga utvalda och vi följer upp deras efterlevnad på våra krav kontinuerligt.

Våra samarbetspartners har en dokumenterad miljöpolicy och vi styr våra transporter att enbart utföras av företag som är Kvalitets och Miljöcertifierade enligt ISO9001 och ISO14001 eller motsvarande.

Accon gruppen har utvalda personer inom vår organisation som ansvarar för att bedöma och dokumentera efterlevnad av dessa krav.

Vi kan tillhandahålla våra kunder standard certifikat som ISO 9001 och ISO 14001 samt EK, ISO 22000, BRC och motsvarande på våra produktioner.

Accon är ISO 9001 : 2015 certifierade

Accon ISO 9001 : 2015

DQS9001 logo

Accons kvalitetsstyrningssystem har blivit tilldelat ISO 9001 : 2015 certifikat för design, utveckling, marknadsföring, tillverkning och handel med storsäckar, pappers- och plastsäckar samt andra typer av plastprodukter. Certifikatet täcker samtliga av Accons affärsenheter i Sverige, Finland, Danmark och Norge.

Accon granskades av DQS och certifikatet utfärdades 2018-01-19.
Syftet med Accons Paraplycertifikat var att effektivisera vårt arbetssätt samt integrera kvalitetsstyrning i våra dagliga aktiviteter. Med certifikatet skulle vi vilja meddela våra kunder att vi anser att kvaliteten på vår verksamhet och produkter är av yttersta vikt för oss.
Certifikatet är också ett löfte om att vi kommer att fortsätta utveckla vår verksamhet för att bli en ännu bättre affärspartner.

Om oss

Accon AB, företaget som ger dig kvalité, service och konkurrenskraftiga förpackningslösningar. Med över 25 års erfarenhet i branschen så kan vi erbjuda våra kunder kompletta förpackningslösningar med allt från idé till en färdig produkt. På vår hemsida finner ni många färdiga lösningar som är anpassade till dagens logistik och hantering. Söker ni efter en egen typ av förpackning så har vi goda möjligheter att hjälpa er med detta. Ni  kontaktar oss via telefon eller e-post och vi finner tillsammans en bra lösning.

Vi står för:

 • Kunskap
 • Erfarenhet
 • Snabb leverans
 • Flexibel organisation
 • Brett produktsortiment
 • Lagerhållning efter kundens behov

Miljö- & kvalitetspolicy:

 • Accon arbetar aktivt för att minimera negativ miljöpåverkan
 • detta sker genom urval av råvaror och leverantörer både för produktion och transporter

 Läs mer på  Kvalitet & Miljö

Accon AB har byggt upp servicen att hålla våra kunders produkter på lager för avrop. Många av våra produkter är skräddarsydda till våra kunder och har specialmått och företagstryck. Vi har goda lagerutrymmen där vi kan förvara våra kunders emballage på ett tryggt och säkert sätt. Alla utleveranser sker från vårt lager och vi kontrollerar allt gods som går in och ut därifrån. Accon erbjuder kunderna ett avtal som vi kallar Silverkundsavtal som ger kunden möjlighet att lagerhålla era produkter upp till 6 månader utan kostnad. 

Accon AB jobbar med VMI till våra kunder där vi i vårt egna system kallar detta för ett Guldavtal. Den största skillnaden mellan påfyllnad genom traditionell orderhantering och påfyllnad genom VMI är skiftandet av ansvaret. Vår kund kommer överens med Accon AB om lagerpåfyllnad utan några inköpsorders. För mer information om VMI kontakta oss så beskriver vi denna lösning för er.

Våra produkter som finns i lager hittar ni under lagervaror. Vi har ett stort utbud av lagervaror som kan levereras med korta leveranstider.

Accon Group tillverkar storsäckar och vi har tillverkning av storsäckar i Finland och Estland. Vi har också produktion av storsäckar i Asien och i Europa och vi kan tillverka alla typer av storsäckar. Typiska branscher för våra storsäckar är livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin, djurfoder, kemikalieindustri, återvinning och gruv- och mineralindustri.

Sponsring

Integritetspolicy GDPR

Integritetspolicy GDPR

Skyddet för dina personuppgifter är viktigt för oss på Accon i Sverige.

I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Accon AB
556594-5838
Zinkgatan 7
234 39 Lomma

Accon Flexibles AB
556653-1199
Zinkgatan 7
234 39 Lomma

Vilka personuppgifter samlas in

När du är i kontakt med oss samlar vi in personuppgifter om dig i den mån det behövs. Det handlar exempelvis om när du köper en vara från oss, eller när du interagerar med vår hemsida genom att exempelvis skriva en produktrecension.

De uppgifter vi samlar in är:

 • namn
 • adress
 • e-postadress
 • telefonnummer

Vi behåller också data om din orderhistorik och om den IP-adress du använde vid ditt besök hos oss.

Därför behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:

Köp

Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus.

Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.

Kundtjänstärenden

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden.

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.

Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post och post.

Vi rekommenderar även produkter på hemsidan samt skickar personliga erbjudanden och påminnelser om produkter som finns kvar i din varukorg. Denna behandling kan innefatta profilering.

Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.

Tävlingar

Vi behandlar personuppgifter för att kunna anordna tävlingar där vi erbjuder dig att medverka.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att administrera tävlingar som personer deltar i.

Förbättring och utveckling

Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra interna tekniska system.

Krav från lagar

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna följa gällande lagar. Det handlar här exempelvis om lagar om bokföring, skatt och produktsäkerhet.

Behandlingen sker för vi ska kunna uppfylla de krav som lagen ställer på oss.

Förhindrande av missbruk och brott

Vi behandlar dina personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott som exempelvis bedrägeri.

Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.

Vilka får ta del av personuppgifterna

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer. I sådana sammanhang tecknas personuppgiftsbiträdesavtal med de leverantörer som hanterar personuppgifter för vår räkning.

Överföring av personuppgifter till land utanför EU/EES

I vissa fall kan vi komma att överföra personuppgifter till juridiska personer i länder utanför EU/EES. I sådana fall sker överföringen antingen till länder som EU-kommissionen har beslutat att det finns en adekvat skyddsnivå i, vid användande av standardavtalsklausuler som godkänts av EU-kommissionen eller andra lämpliga skyddsåtgärder. Överföring till USA kan även ske i enlighet med bestämmelserna om Privacy Shield.

Så länge sparas personuppgifterna

Vi sparar personuppgifterna så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar, eller så länge som det behövs för de ändamål de samlades in.

Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.

Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial.

Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).

Dina rättigheter

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.

När det är tillåtet enligt gällande lag kan vi ta ut en administrativ avgift för att uppfylla en begäran enligt nedan.

Tillgång

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.

Rättelse

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.

Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:

 • Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;
 • Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;
 • Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;
 • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;
 • Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse

Begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:

 • Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;
 • Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;
 • Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;
 • Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.

Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.

Invändning mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.

Dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat och maskinläsbart format.

Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Cookies

Vi kommer att använda så kallade cookies på hemsidan från och med 2018-06-30.

Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera hemsidans innehåll, våra tjänster, erbjudanden och annonser till dig som besökare, samt för att öka säkerheten på i vår e-handel.

Accepterar du inte cookies i din webbläsare kommer flera av funktionerna på hemsidan inte att fungera. Detta eftersom hemsidan kommer att uppfatta dig som en ny besökare vid varje ny laddning av en sida.

Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller får veta varje gång en hemsida begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vi använder också tjänster från tredje part som i vissa fall använder cookies. Bland annat samarbetar vi med Google och Facebook.

Denna hemsida använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc.

Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur besökare använder hemsidan.

Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av hemsidan. Man sammanställer också rapporter av aktiviteter på hemsidan och tillhandahåller andra tjänster i samband med aktiviteter på hemsidan.